අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

පුවත් සහ සිදුවීම්

23
ජන2019
රාජ්‍ය සේවා ඇගයීම හා ත්‍යාග ප්‍රධානොත්සවය 2019-01-09

රාජ්‍ය සේවා ඇගයීම හා ත්‍යාග ප්‍රධානොත්සවය 2019-01-09

රාජ්‍ය සේවා ඇගයීම හා ත්‍යාග ප්‍රධානොත්සවය 2019-01-09...

02
ජන2019
2019 වර්ෂ පළමු කාර්යාල දිනය

2019 වර්ෂ පළමු කාර්යාල දිනය

2019 වර්ෂ පළමු කාර්යාල දිනය 2019 පළමු...

02
ජන2019
අතිරේක ආහාර බෝග ලබාදීම

අතිරේක ආහාර බෝග ලබාදීම

අතිරේක ආහාර බෝග ලබාදීම   කර්කස ඉරි...

02
ජන2019
දිස්ත්‍රික් ක්‍රීඩා උත්සවය

දිස්ත්‍රික් ක්‍රීඩා උත්සවය

දිස්ත්‍රික් ක්‍රීඩා උත්සවය කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් රාජ්‍ය සේවා...

Scroll To Top