අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

පුවත් සහ සිදුවීම්

04
මැයි2020
Humanitarian Mission

Humanitarian Mission

කොළඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ මහල් නිවාසවල පදිංචිකරුවන්ට...

22
දෙසැ2019
ආපදා පරීක්ෂාව

ආපදා පරීක්ෂාව

ආපදා පරීක්ෂාව         ගල්ගමුව ප්‍රාදේශීය...

23
ජන2019
රාජ්‍ය සේවා ඇගයීම හා ත්‍යාග ප්‍රධානොත්සවය 2019-01-09

රාජ්‍ය සේවා ඇගයීම හා ත්‍යාග ප්‍රධානොත්සවය 2019-01-09

රාජ්‍ය සේවා ඇගයීම හා ත්‍යාග ප්‍රධානොත්සවය 2019-01-09...

Scroll To Top