Division

Grama Niladhari Name

Telephone Number

Photo

36, Mahananneriya North

Mr.S.B.N.S.K .Semasingha

0711011229

IMG 01948

37, Mahananneriya south

Miss Y.M.D.P.Subasingha

0763406114

 images

38, Wewaranawetiya

Mr.R.D.S.P. Jayasundara.

0716172887

 images1

39, Ihalananneriya

Mr.P.A.D. Perera

0713801463

 dananjaya1

40, Nallachchiya

Mr.M.M.C.G.Ranjith

0714461775

 ranjith

41, Peddogama

Mr.R.A.K.Wimalarathna

0752772555

 wimalarathna

42, Katuwewa

Mr H.M.A.D. Herath

0714715325

 amila herath

43, Medawachchiya

Mr.E.M.U.K.Ekanayaka

0716171566

 ekanayaka

44 Thorawa

Miss H.M.N.P. Herath

0723760042

 nilanthi herath1

45 Nahettikulama

Mr. D.L.S. Disanayaka

0710454610

 images1

46, Ihalagama

Miss.A.M.S.S. Andarawewa

0772735485

 andarawewa

47, Jayabima

Miss.A.M.N.N. Senevirathna

0716036681

 senawirathna

48 Nochchiya

Miss M.R.P.S.Rajapaksha

0713801578

 rajapaksha

49, Kohobankulama

 Mrs. J.M.C.P. Wijayakanthi

0715812062

 images

50, Palugolla

Mr.M.M.D.S  Wijesingha

0713801481

 wijesinghe

51, Aluthherathgama

Miss J.A.G Gunarathna

0718666947

 ganga gunarathna

52, Mottapeththewa

Miss H. M.R.K Jayarathna

0710810027

 hmrk jayarathna

53, Karuwalagaswewa

Miss D.M. Wijayawardhana

0703656285

 wijewardhana

54, Ihala Palukandewa

Miss.P.C.M.Silva

0703188823

 silva

55, Pahala Palukandewa

Mrs. D.M.R.K. Dasanayaka

0713801408

 images

56, Monnankulama

Mr.R.A.J.R. Ranasingha

0714395118

 images1

57, Galgamuwa Town

 Mr. W.M.A. Wijeekoon

0724399014

 wijekoon

58, Diwulwewa

Mr. W.M.A. Wijeekoon

0724399014

 wijekoon

59, Kurundankulama

 Mr.I.A.Aberathna

0729288473

 aberathna

60, Mahagalgamuwa

Mr.J.M.Wijedasa

0711885607

 wijedasa

61, Ulpathagama

Mrs P.H.M.P Ranaweera

0711114481

 ranaweera

62, Bulnewa

Mr. W.M.N.Bandara

0774754020

 images1

63,Walaswewa

N.P.S. Dharmathilaka

0779957549

 dharmathilaka

64, Poroththukadawala

Mr.I.M.D.M  Ekanayaka

0713801383

 imdm ekanayaka

65, Kokwewa

Mrs P.H.M.P Ranaweera

0711114481

 ranaweera

66, Wegedara

Miss D.M.C. Dissanaya

0710493049

 images

67, Madadobe

N.P.S. Dharmathilaka

0779957549

 dharmathilaka

68, Konwewa

Mrs. R.I.B.S.S. Herath

0716665419

 images

69, Ganediwulwewa

Mrs. M.R.P.M. Mampe

0712754562

 images

70, Kattakaduwa

Mr.E.A.A.P.K.Edirisingha

0716496453

 edirisinghe

71, Wadugama

Mr.E.A.A.P.K.Edirisingha

0716496453

 edirisinghe

72, Kurundewa

Mr.W.M.Dayarathna

0778956047

 dayarathna

73, Palukadawala

Miss R.P.C.Jayanthilatha

0714710609

 jayanthilatha

76, Padipanchawa

Miss.W.M.Kusumalatha

0710950081

 images

77, Kelegama

Miss S.M.S.D.Subasingha

0703046304

 smsd subasinghe

78, Siyabalewa

Miss E.I.M.U.K.P. K. Jayasundara

0775652444

 jayasundara

79, Jayalanda

Miss.W.M.Kusumalatha

0710950081

 images

80, Yaya 04

Mr. W.M. Karunarathna

0714583027

 ao

81, Lassanagama

Mr.L.M.C.M. Senanyaka

0716394726

 images1

82, Mahagalkadawala

Mr.U.A.J. Chandrasiri

0777650265

 images1

83, Kubukwewa

Mrs.H.A.D.S. Hettiarachchi

0719041597

 images

84, Molewa

Miss A.M.S.W.Gunasingha

0713801456

 wasana gunasinghe

85, Kallanchiya

Mr.R.b.S.W.M.R.B.Kelegama

0770801500

 kelegama

86, Buduruwakanda

Mrs. P.W.G.N.S.K. Pemarathna

0719129304

 images

87, Medagama West

Mrs. K.D. Dasanayaka

0712724125

 images

88, Medagama East

Miss H..M.S.Kumarihami

0718177298

 sunanda kumarihamy

89, Senarathgama

Miss P.M.C.Malaknthi

0774132230

 malkanthi

90, Meegalewa

Mr.R.M.Jayarathna

0771975383

 rm jayarathna

91, Padavigama

Mr.B.M.R.Bandranayaka

0713801419

 bmr bandaranayaka

92, Usgala Siyabalangamuwa

Mr.T.M.J. Bandara

0718881446

 tmj bandara

93, Thissapura

Miss K.A.P.Chandimali  

0711471062

 chandimali

94, Gamunupura

Miss A.M.C.M..Gunarathana

0771581122

 amcm gunarathna

95, Athiniwetunugala

Miss. D.M.C.S.K.Dissanayaka

0779671410

 dmcsk dissanayaka

96, Walagambapura

Miss M.M.Manel Kumari

0712255295

 manel kumari

97, Bandaragama

Mrs. R.M.R. Madhushani

0718547956

 images

98, Kep Ela

Mr.T.M.J.Bandara

0718881446

 tmj bandara

99, Ganangamuwa

Miss. D.M.D. Thilakarathna.

0771054722

 dmd thilakarthna

News & Events

03
Jun2021
Division Mobile Service Information- Essential Service

Division Mobile Service Information- Essential Service

                                                    

22
Feb2021
73rd Independence Day Celebration

73rd Independence Day Celebration

73rd Independence Day Celebration      ...

Scroll To Top