ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය-  ගල්ගමුව

(ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය තුළ වෙළදාමේ යෙදෙන ජංගම වෙළඳ රථ පිළිබඳව විස්තර)

බලපත්‍ර අංකය

නම

ලිපිනය

දු.ක

වාහන අංකය

ලබා දෙන භාණ්ඩ හා සේවාවන්

ගමන් ගන්නා මාර්ගය

01

ඒ.එම්.තිලතරත්න

පලුකන්දෑව ගල්ගමුව

0773069904

NWBIE 4945

මාළු

සියඹලන්ගමුවේ සිට අමුණුකොලේ හරහා ගල්ගමුව,

පලුකන්දෑව,ජයබිම,මොට්ටපෙත්තෑව ,අලුත්හේරත්ගම,ඉහලගම.

02

බී.ඒ.සී.අමරදේව

උස්ගලසියඹලන්ගමුව,

ගල්ගමුව

0761745120

NWYF 0343

මාළු,කරවල

තිස්සපුර,යාය 04,මීගලෑව,කැප්ඇළ, උස්ගලසියඹලන්ගමුව,

ජයලන්ද,ඇතිනිවැටුනුගල,පාඩිපන්චාව,ගණන්ගමුව, ලස්සනගම

03

එච්.ඒ.ජී.වී.බංඩාර

මහගල්කඩවල,ගල්ගමුව

0761124081

NWDAF1022

එළවළු,පොල්,අල ළුණු

මැදගම,ජයලන්ද,බුදුරැවකන්ද,කල්ලංචිය,වඩුගම.පාලුකඩවල

04

එස්.පී.එස්.ප්‍රේමරත්න

අංක175 /05, මහගල්කඩවල

0764377472

NWDAA4984

එළවළු,සිල්ලර

88 මැදගමනැගෙනහිර,තිස්සපුර,ගැමුණුපුර, සියඹලන්ගමුව

05

ඩබ්ලිව්.එම්.එස්.ආර්. වන්නිනායක

කොක්වැව,ගල්ගමුව

0716018227

NWPX 1373

එළවළු,අල ළුණු,

පොල්තෙල්

කොක්වැව,උල්පතගම,වෑ ගෙදර,මඩදොඹේ

06

කේ. ස්වර්ණලතා

අංක55,පහළපලුකන්දෑව,

ගල්ගමුව

0761438362

EPMI-8046

මාළු

ගල්ගමුවේ සිට දේවගිරිපුර දක්වා

07

එච්.එම්.පී.කේ.හේරත්

මහගල්කඩවල,ගල්ගමුව

0762716079

NWPW7529

මාළු

සියඹලන්ගමුව,මැදගම,ජයලන්ද

08

ආර්.අයි.බී.රත්නායක

මහගල්කඩවල,ගල්ගමුව

0785265719

NWPP5167

මාළු

මැදගම සිට ගල්ගමුව හරහා ගල්ලෑව දක්වා

09

ඩී.එම්.ජී දිසානායක

වන්නිකුඩාවැව,ගල්ගමුව

0719075439

41/5937

එළවලු,පලතුරු,මස්,

බිත්තර,කරවල,පොල්,

අල,ළුුනු,

පොල්තෙල්

ගල්ගමුවේ සිට නොච්චීය දක්වා

10

ඒ.ඩබ්ලිවි.නිශාන්ත

මහගල්කඩවල,ගල්ගමුව

0720729341

NWSE9315

පානීය ජලය

මැදගම බටහිර හා නැගෙනහිර , මහගල්කඩවල, සියඹලන්ගමුව

11

කේ.එම්.එස්

එස් බංඩාර

මැදගම,මහගල්කඩවල ,

ගල්ගමුව

0714729040

AAN7917

බිත්තර,කරවල

උස්ගලසියඹලන්ගමුව, මැදගම බටහිර හා නැගෙනහිර,

සෙනරත්ගම,බුදුරුවකන්ද ජයලන්ද

12

කේඒකරුණාදාස

වලස්වැව,ගල්ගමුව

0716557301

145-0770

වැව් මාළු

වලස්වැව,මීගලෑව

13

ඩබ්ලිවි.පී.නන්දසේන

පොරසන්කුලම,ගල්ගමුව

0787298618

NWBGN8049

වැව් මාළු

මහගල්ගමුව,මඩදොඹේ,ගනේදිවුල්වැව,කොක්වැව,කොන්වැව,

උල්පතගම,වෑගෙදර,බුල්නෑව,වඩුගම,කට්ටකඩුව,පාළුකඩවල

14

ඩබ්ලිව්.පී.පී.ඩබ්ලිව්. ගුණසේකර

තැප්ඇළ ,

උස්ගලසියඹලන්ගමුව

0719270500

PW4299

කරවල,අල,ළුනු,

පොල්තෙල්

කැප්ඇළ, උස්ගලසියඹලන්ගමුව,බණ්ඩාරගම,පදවිගම,ගැමුණුපුර

15

එම්.ජී.කල්ප චතුරංග

වලස්වැව,ගල්ගමුව

0702310506

Wpja2402

කරවල,අල,ළුනු,

පොල්තෙල්,

පොල්,සිල්ලර බඩු

වලස්වැව,සියඔලෑව,උල්පතගම,ගල්නෑව

16

එස්.පී.ආර්.බී.එස්.ආර්. එස්.කේ. වන්නිනායක

වලස්වැව,ගල්ගමුව

0766668482

NWDAC/05/16

කරවල,අල,ළුනු,

පොල්තෙල්,

පොල්,සිල්ලර බඩු

වලස්වැව සිට පොරසන්කුලම කඩදෙක වත්ත දක්වා ලස්සනගම

17

ආර්.පී.කුමාර වීරසිංහ

උ/සියඔලන්ගමුව,ගල්ගමුව

0764071053

PW/3851

එළවළු

මැදගම නැගෙනහිර,ගැමුණුපුර,ලස්සනගම,වලගම්බාපුර,

බණ්ඩාරගම,ගණන්ගමුව

18

ඩබ්.එස්.එස්.වික්‍රමසිංහ

වලස්වැව,ගල්ගමුව

0717570322

NWDAA1125

එළවළු,පළතුරු,අල ,ලූණු,පොල්තෙල්

වලස්වැව සිට ගල්ගමුව දක්වා

19

ඊ.එම්.තිලක් බණ්ඩාර ඒකනායක

කුරැන්දන්කුලම,ගල්ගමුව

0716573709

NWPW5432

එළවළු,පළතුරු,

කුරැන්දන්කුලම,ගල්ගමුව නගරය දිවුල්වැව,අලුත්හේරත්ගම,මොට්ටපෙත්තෑව,පලුකන්දෑව,

බුදුරැවකන්ද,වඩුගම

20

ඩී.ආර්.අජිත් කුමාර හේරත්

කුැුන්දන්කුලම,ගල්ගමුව

0767562904

NWDAC4649

කරවල,පොල්

කුරැන්දන්කුලම,ගල්ගමුව නගරය,දිවුල්වැව,අලුත්හේරත්ගම,මොට්ටපෙත්තෑව,පලුකන්දෑව

,බුදුරැවකන්ද,වඩුගම

21

ඒ.එම්.කරුණාරත්න

මහගල්කඩවල,ගල්ගමුව

0726856120

NWDAA3178

එළවළු,පළතුරු,

මහගල්කඩවල,තේක්කවත්ත,කුඔුක්වැව

22

ආර්.ඩී.තනූජා කුමාරි

මහගල්කඩවල,ගල්ගමුව

0771666229

DAG 0540 DAG6047

කරවල,අල ,ලූණු,පොල්තෙල්,

ඛණික ආහාර,

පිසූ ආහාර,

ගෑස් හාදර,

ළදරු නිෂ්පාදන,

සනීපාරක්ෂක ද්‍රව්‍ය,

අනෙකුත් සිල්ලර බඩු

මහගල්කඩවල,මැදගම නැගෙනහිර,

සෙනරත්ගම,කුඹුක්වැව

23

ඒ.එන්.රත්නායක

මහගල්කඩවල,ගල්ගමුව

0718298691

PV9563

ජලය

මහගල්කඩවල,තේක්කවත්ත

24

ජී.ඒ.අතුල ගම්ලත් කුමාරසිරි

කංකානියාගම,ගල්ගමුව

0775919054

1474563/

DAS971

එළවළු,කරවල,පළතුරු,

පොල්,අල,

ළුනු,පොල්තෙල්

කංකානියගම ගල්ගමුව හරහා තඹුත්තේගම

26

එන්.එච්.දයාරත්න

314/4,ගණන්ගමුව,මීගලෑව

0723819577

NWMS-0822

මාළු

ගණන්ගමුව,මීගලෑව

27

ආර්.ඩී.චන්දුරත්න

89 කැප්ඇල,උස්ගල සියඹලන්ගමුව

0703009641

MK1550

මාළු

කැප්ඇල,ගණන්ගමුව,බණ්ඩාරගම,මීගලෑව

28

එන්.එච්.පේමචන්ද

65/2 කැප්ඇල,

0782576965

NWBHP3376

මාළු

කැප්ඇල,උ/සියඹලන්ගමුව,

ගණන්ගමුව,පදවිගම,මීගලෑව

29

එච්.එම්.දසනායක හේරත්

පාළුව හංදිය,ගල්ගමුව

0771593380

NWJY5209

සිල්ලර බඩු

ඉහලගම,ජයබිම,තෝරව,මැදවච්චිය

30

ආර්.එම්.රංජන් දනුෂ්ක බණ්ඩාර

වන්නි ඉහලගම,ගල්ගමුව

0710505553

NWJI1311

එළවළු

ඉහලගම,ජයබිම,තෝරව,මැදවච්චිය

31

ඩබ්.බී.ආනන්ද වරාකෙගාඩ

ඉහලගම හංදිය,ගල්ගමුව

0716223926

567858

මස්,බිත්තර,කරවල,අල.

ළුණු.පොල් තෙල්,

ගෑස් හා දර,සිල්ලර බඩු,

පානීය ජලය

ඉහලගම,ඉහලනාන්නේරිය,

වෑවරණවැටිය,තෝරව

32

ආර්.එච්.එම්.ප්‍රසාද් සුරංග රාජකරුණා

ඉහලගම හංදිය,ගල්ගමුව

0705905752

NWJK7849

සිල්ලර බඩු

ඉහලනාන්නේරිය,වෑවරණවැටිය,තෝරව

33

කේ.එන්.නෂාර්දීන්

නල්ලච්චිය,මහනාන්නේරිය

0778005602

NWPY42324

මස් හා බත්තර,කරවල,

පොල්,අල,ළුණු,පොල් තෙල්

නල්ලච්චිය,මහනාන්නේරිය උතුර,මහනාන්නේරිය දකුණ,ඉහලනාන්නේරිය,පේද්දෝගම,කාටුවැව

34

එම්.ඩබ්.පේමදාස

සියඹලෑව,මහනාන්නේරිය

0767852073

NWLG8553

පළතුරු

මහනාන්නේරිය උතුර,මහනාන්නේරිය දකුණ,නල්ලච්චිය,කාටුවැව,මැදවච්චිය,පේද්දේගම

35

කේ.එම්.වසන්ත කුමාර

සියඹලෑව,මහගල්කඩවල

071615839

PD9087

පොල්,අල,ළුනු,

පොල්තෙල්,

සිල්ලර බඩු

මහනාන්නේරිය උතුර,මහනාන්නේරිය දකුණ,නල්ලච්චිය,කාටුවැව,මැදවච්චිය,පේද්දේගම

36

රංකොත් පේඩි දුරයලාගේ අසංක ඉදුනිල් රණසිංහ

අංක 53,ගල්ගමුව

0702224271

NWPY9406

එළවළු,මාළු

කරුවලගස්වැව,නාන්නේරිය,මඩදොඹේ

37

එන්. ඒ.ඩි.චන්දන ප්‍රදිප් කුමාර

සහන මාවත,

ඉහළ පළුකන්දෑව,

ගල්ගමුව

0716025726

DAA-6565

මාළු

ඉහළ පළුකන්දෑව, පහළ පළුකන්දෑව, ජයබිම., ඉහළගම, නාන්නේරිය.

38

ඩී.එස්.සී.කේ.දසනායක

කුරැන්දන්කුලම,ගල්ගමුව

0716222216

NWPW 9528

එළවළු,පළතුරු

කුරැන්දන්කුලම,දිවුල්ලෑව,ගල්ගමුව නගරය

39

ඩබ්.ලාල් විජේසේන

වලිසුන්දර මාවත,

පළුකන්දෑව, ගල්ගමුව

0724021983

PP-3849

මාළු

මීගලෑව, මැදගම, ගල්කල්ල, උස්ගල සියඹලන්ගමුව, ගල්ගමුව, මොන්නන්කුලම, මහ නාන්නේරිය.

40

එච්.එම්.ඉන්දික තුෂාර හේරත්

රබෝට්ටුකුලම, ගල්ගමුව

0761006082

NWLD-5020

මුහුදු මාළු

නල්ලච්චිය, මොළෑව, බුදුරුවකන්ද,  සියඹන්ගමුව,

දේවගිරිපුර, පාළ්කඩවල.

41

පී.එච්.අබේරත්න.

නල්ලච්ච්ය, මහ නාන්නේරිය

0762769093

NWDAH-

4528

මස්, බිත්තර, කරවල, පොල්

මහනාන්නේරිය උතුර, මහනාන්නේරිය දකුණ, නල්ලචිචිය, කාටුවැව, මදවච්චිය, පේද්දෝගම

40

බී.ඒ.රේයන්

ඉහලපලුකන්දෑව,ගල්ගමුව

0779789920

NWPX7048

පළතුරු

ඉහලපලුකන්දෑව,අලුත්හේරත්ගම,කරුවලගස්වැව,ජයබිම

42

එච්.එම්.අයි.ටී.හේරත්

රඹෝට්ටුකුලම,ගල්ගමුව

0761006082

NWPS2728

මාළු

ට්‍රැක් 05,ට්‍රැක් 06,නාහෙට්ටිකුලම,කාටුවැව,

නාන්නේරිය,ඉහල දවුල්වැව

43

එම්.එම්.සියාම්

අංක209,කෙලින් වීදිය,

ගල්ගමුව

0713939004

NWDAD3975

අල,ළුනු,පොල්තෙල්,

සිල්ලර බඩු

ගල්ගමුව නගරය,දිවුල්ලෑව,මොන්නන්කුලම

43

පී.එච්.ගුණරත්න

309/2/80 මීගලෑව

0729486360

NC-VX088

මාළු

මීගලෑව,පදවිගම,ගණන්ගමුව

44

එන්.වී.ගාමිණි කුමාර

කුරුන්දන්කුලම,ගල්ගමුව

0775602921

WPPP4133

එළවළු

ගල්ගමුව ප්‍රාෙද්ශිය ලේකම් කොට්ඨාශය තුල

45

ආර්.ඩි.වසන්ත වීරසුරිය

කැප්ඇල,උ/සි

0761797209

MS082

මාළු

කැප්ඇල,උ/සි

46

එම්.එන්.ආර්.සනාඩ්

මොන්නන්කුලම,ගල්ගමුව

0767675803

226-5444

පානිය ජලය

මොන්නන්කුලම,වාලසේන

48

ආර්.ඩී.බී.සෙල්වරාජ්

මහගල්ගමුව,ගල්ගමුව

0711771347

LCTH2429

මාළු

වෑ ගෙදර හරහා ගල්ගමුව

47

ටී.එම්.චන්ද්‍ර ‍සේන

කැප්ඇල,උ/සි

0786418179

BEM1531

මාළු

කැප්ඇල,උ/සි

49

එච්.එම්.ධනුෂ්ක මංජුල  හේරත්

ට්‍රැක් 05, නො29, ජයබිම, ගල්ගමුව.

0752089049

NWDAF-

0506

එළවළු, මස්, බිත්තර, පොල්, අල, ළුණූ,

පොල්තෙල්, සත්ව ආහාර

අංක 53 කරුවලගස්වැව, නාන්නේරිය,

නාහෙට්ටිකුලම, තෝරව, දේවගිරිපුර.

50

කේ.ඒ.නිශාන්ත ප්‍රේමකුමාර

484, කන්කානියාගම,

ගල්ගමුව.

0716114522

NWDAF-

7124

මාළු, මස් සහ බිත්තර, කරවල, පොල්,

අල, ළුණු, පොල්තෙල්

මීගලෑව, ගල්ගමුව.

51

මොහොමඩ් සලීම්  මොහොමඩ් ෆයිසර්

62/1, මොන්නන්කුලම, ගල්ගමුව,

NWABK-

1701

මස් සහ බිත්තර

මොන්නන්කුලම, වාලසේන.

52

එම්. ගුණතිලක

314/1/82, මීගලෑව

0716948916

LC-6224

පානීය ජලය

මීගලෑව, පදවිගම, ලස්සනගම

53

ආර්.එම්.සුනිල් ජයරත්න

මහනාන්නේරිය, සියඹලෑව

0718308975

NWPX-8224

පොල්තෙල්

මහනාන්නේරිය, සියඹලෑව- කුරුණෑගල ,

මල්ලවපිටිය.

54

එම්.ආර්.එම්.සක්කබු

කරබෑව, වන්නිකුඩාවැව, ගල්ගමුව.

0725600558

29430

පාපැදිය

ක්ෂණික ආහාර

කරබෑව, මහනාන්නේරිය

55

එන්.ඒ.ෆාරුක්

කරබෑව, වන්නකුඩාවැව, ගල්ගමුව

පාපැදිය

මාළු

නාන්නේරිය, ඉහළ නාන්නේරිය, නොච්චිය,

වෑවරණවැටිය, පළුකන්දෑව

57

එස්.එල්.අනුවර්ඩීන්

කරබෑව, වන්නිකුඩාවැව

0762821610

685338

වී

වරාවැව, කොහොඹන්කුලම සිට 68 කොන්වැව දක්වා

58

ජේ.එල්.තාහීර්

කරබෑව, වන්නිකුඩාවැව

0770349491

NWLF-0512

පොල්

මහනාන්නේරිය, පළුගොල්ල,ඉගිනිමිටිය.

59

ඩී.ජී.තුෂාර නොවිල් ශාන්ත හෙට්ටිආරච්චි

නො28, කැප්ඇළ  උස්ගල සියඹලගන්ගමුව, ගල්ගමුව

0712845552

NWAAX-8974

බේකරි නිෂ්පාදන

කැප්ඇළ සිට උස්ගල සියඹන්ගමුව, බණ්ඩාරගම,

මීගලෑව.

60

ඒ.එම්.නීශ්ශංක බන්ඩාර අත්තනායක

මහගල්ගමුව වැව පාර ,

වෑගෙදර, ගල්ගමුව

0740221421

57-1659

කරවල, අල, ළුණු

වෑගෙදර, ගල්ගමුව, නාන්නේරිය, මීගලෑව,

සියඹලන්ගමුව, ගල්ලෑව.

61

එස්.ජී.එස්.සිල්වා

අංක 1 ජනපදය,

මාකලානේගම,

ගල්ගමුව

0773000913

NWDAF-1397

මුහුදු මාළු

මාකලානේගම, කොක්වැව, වලස්වැව.

62

එච්.ඒ.අබේවික්‍රම,

මාකලානේගම, ගල්ගමුව

0704809121

NWPT-2986

එළවළු, බිත්තර, අල,

ළුණු, පොල්.

ගල්ගමුව සිට ඇහැටුවැව දක්වා අවට

63

එච්.ඒ.අබේවික්‍රම,

මාකලානේගම, ගල්ගමුව

0704809121

NWPT-2986

එළවළු, බිත්තර, අල,

ළුණු, පොල්.

කොක්වැව වසම, වෑගෙදර, මඩදොඹේ,

උල්පතගම වසම.

64

එස්.එච්.ප්‍රේමසිරි

314/1, මීගලෑව.

0702619871

NWBEW-

2124

මාළු

මීගලෑව, පදවිගම, සෙනරත්ගම, මැදගම නැගෙනහිර,

මැදගම බටහිර

65

ටී.එම්.නසර්

60/2/2, මොන්නන්කුලම, ගල්ගමුව

0760340212

NCABA-7788

එළවළු හා පළතුරු

මොන්නන්කුලම, වාලසේන, තඹුත්තේගම,

පහළ පළුකන්දෑව, කරුවලගස්වැව.

66

එම්.බී.එම්. අස්තර් අලි

ජාගම, පාළුකඩවල

0740118858

NWBDL-0497

මාළු

පාලුකඩවල, කට්ටකඩුව, ගල්ගමුව, වඩුගම, ගනේදිවුල්වැව.පාලුකඩවල, කට්ටකඩුව,

ගල්ගමුව, වඩුගම, ගනේදිවුල්වැව.

67

එම්.එම්.රිල්වාන්

කරබෑව, වන්නිකුඩාවැව, ගල්ගමුව

0717546786

DAB-7566

වී

නාන්නේරිය, ඉගිණිමිටිය, කරඹෑව

68

එච්.ජි.ආර්.ඒස්.කුමාර

කංකානියාගම, ගල්ගමුව

0372253446

PP-0522

අල, ළුණු, පොල්තෙල්,

අනෙකුත් සිල්ලර බඩු

ගල්ගමුව, මහ ගල්ගමුව, මොන්නන්කුලම, 

උල්පතගම, කුරුන්දන්කුලම

69

ඒ.එම්.මුසාහීර්

ගල්ලෑව, ගල්ගමුව

0713818073

NWBHN-

6443

වැව් මාළු

මඩදොඹේ, කොක්වැව, ගනේදිවුල්වැව,

මහ ගල්ගමුව, පාළුකඩවල, කුරුන්දෑව.

70

එම්.රත්නායක

313/5, 111බී,

ප්‍රධාන ඇළ පාර, මීගලෑව.

0725483943

NWPV-5889

පානීය ජලය

මීගලෑව, රැස්වෙහෙර, කත්නෝරුව.

71

එම්.සෙනෙවිරත්න

ප්‍රාථමික විදුහල අසළ,

හුරිගස්වැව පාර, මීගලෑව

0750435868

NWPV-3909

පානීය ජලය

මීගලෑව, මහවැලිතැන්න

72

අබුතාහීර් රෂිල්

පළුකන්දෑව, ගල්ගමුව.

0758216216

NWQZ-8183

මුඛ ආවරණ, සැන්ටයිසර්,

පළතුරු

කුරුන්දන්කුලම, රබෝට්ටුකුලම, කල්ලංචිය,

කට්ටකුඩව, ඉහළ පළුක්නදෑව, ආත්තිකුලම.

73

ආර්.රවුෆ්දීන්

පළුකන්දෑව, ගල්ගමුව

0768338163

WPLA-5939

එළවළු, මස් සහ බිත්තර

මොන්නන්කුලම, අළුත්හේරත්ගම, වැලිහිද්දෑව, මොට්ටපෙත්තෑව, රබෝට්ටුකුලම, කරුවලගස්වැව,

ට්‍රැක් 05 , ජයබිම , ඉහළගම, තාඹරේ, ඉහළ පළුකන්දෑව, පහළ පළුකන්දෑව, ආත්තිකුලම, කල්ලංචිය, මොළෑව.

74

ඩී.එම්.ලක්මාල් කුමාර දිසානායක

මහවැව, කොක්වැව,

ගල්ගමුව.

0767013574

NWBIS-1145

එළවළු, පළතුරු, කරවල,

පොල්

වඩුගම, කුරුන්දෑව, කොක්වැව, වෑගෙදර, මඩදොඹේ, කෝන්වැව, ගනේදිවුල්වැව, කට්ටකඩුව.

75

ආර්.එම්. ගුනරත්න

සිසිල් , පයිරික්කුලම, මහනාන්නේරිය

0712400587

DAF-1213

පානීය ජලය

නල්ලච්ච්ය, පේද්දෝගම, තෝරව, කරඹෑව, පළුගොල්ල, නාහෙට්ටිකුලම, ඉගිනිමිටිය, තාඹරේ.

76

ඩබ්.ජී.එන්.රොෂාන් මධුශංක විජේසිංහ

ඇඹලේගම, ගල්ගමුව

0705814407

DAB-4578

බේකරි නිෂ්පාදන

සියඹලෑව, අමුණුකොළේ, සියඹලන්ගමුව, ඉද්දමල්පිටිය, බේකරියේ සිට පළුකන්දෑව ඇඹලේගම, වලස්වැව උල්පතගම.

77

ආර්.එම්.සමන් තිලක් රත්නායක

මහවැව, කොක්වැව,

ගල්ගමුව

0716366895

DAC-0479

එළවළු

වෑගෙදර, කට්ටකඩුව, වඩුගම, කුරුන්දෑව, පාළුකඩවල, ගනේදිවුල්වැව, කුඹුක්වැව

 78

බී.එම්.නෆාස්

කඑඹෑව, වන්නිකුඩාවැව, ගල්ගමුව

0761930021

DAA-8652

වී

කරඹෑව, පළුගොල්ල,නාන්නේරිය

79

ඒ.එම්.සුසන් දම්සිරි අධිකාරී

කොක්වැව, මහවැව,

ගල්ගමුව.

0705841864

NWDAB-

8070

එළවළු, පළතුරු, බිත්තර,

කරවල, පොල්, අල, ළුණු, පොල්තෙල්

පාඩිපංචාව, කැළේගම, සියඹලෑව, ජයලන්ද, යාය 04 , ලස්සනගම.

80

ඩී.එම්.ටිකිරි බණ්ඩා

දෙමැද දිවුල්ලෑව, මහනාන්නේරිය.

0719451263

NWGN-8662

මාළු

කටුපොතාන, ගිරිබාව , තඹුත්ත,  කඩාගල්කල්ල,

වල්පාළුව, මොළෑව, ඉහළගම, පාළුව

81

එස්.එච්.එම්.ෆරීඩ්

අංක 07, ආණමඩුව පාර, ගල්ගමුව.

0777328243

52-6688

NWLN-2899

NWAAR-

4940

එළ හරක් මස්

ගල්ගමුව කොට්ඨාශය

82

එස්.චතුරංග පියුම් ජයසිරි

ආත්තිකුලම,ගල්ගමුව

0774698903

DAB-0060

බේකරි නිෂ්පාදන

ඉද්දමල්පිටිය බේකරියේ සිට මොළෑව වේරබැදියාව අමුණුකොළේ සිට ආපසු වේරබදියාව, කල්ලංචිය,

ආත්තිකුලම, පළුකන්දෑව, ඉහළගම රබෝට්ටුකුලම, වැලිහිද්දෑව, වාලසේන, ගල්ගමුව, මොන්නන්කුලම දක්වා.

83

එල්.ආර්.අජිත් රොහාන් ලියනගේ

අංක 35, අළුත් පාර,

කලාඔය, මැදගම, ගල්ගමුව

0715408039

250-4884

එළවළු

සියඹලන්ගමුව, මැදගම, කලාඔය,

සෙනරත්ගම

84

ආර්.එම්.සමන් බණ්ඩාර රත්නායක

නො 3/1,කොහොඹන්කුලම, වන්නිකුඩාවැව,

ගල්ගමුව.

0764373221

DAD-9478

අල, ළුණු, පොල්තෙල්,

අනෙකුත් සිල්ලර බඩු.

කොහොඹන්කුලම, පළුගොල්ල,  නොච්චිය,

ඉහළගම.

85

ඊ.එම්.හේමසිරි ඒකනායක

කොහොඹන්කුලම, වන්නිකුඩාවැව, ගල්ගමුව.

0775588733

NWLF-1375

එළවළු, පළතුරු, බිත්තර.

මහනාන්නේරිය, ඉහළ නාන්නේරිය,

කොහොඹන්කුලම, නල්ලච්චිය, නොච්චිය, ඉහළගම.

86

ආර්.එම්.දසනායක

පාසල පාර, මහ නාන්නේරිය, ගල්ගමුව

0760802947

NWDAH-

3847

එළවළු, පළතුරු, බිත්තර,

කරවල,පොල්, අල, ළුණු, පොල්තෙල්

නාහෙට්ටිකුලම, මහනාන්නේරිය, වෑවරණවැටිය, ඉහළ නාන්නේරිය, නල්ලච්චිය, පේද්දෝගම, ඉහළගම,

පළුකන්දෑව, ගල්ගමුව

87

පී.එම්.අනුර බණ්ඩාර ඒකනායක

දෙවට පාර,

කොහෙඹෙන්කුලම, වන්නිකුඩාවැව,

ගල්ගමුව

0767325751

NWLC-3020

NWLJ-0938

කරවල

ඉහළගම, ජයබිම, නොච්චිය, කොහොඹන්කුලම,

පළුගොල්ල

88

ඊ.එම්.විමලධර්ම

කොහොඹන්කුලම, වන්නිකුඩාවැව

0716750396

PT-4314

එළවළු සහ සිල්ලරබඩු

කොහොඹන්කුලම, තඹුත්තේගම, කරඹෑව, නාන්නේරිය, සංගප්පාලය, නොච්චිය

89

ඊ.එම්.සුමීර බණ්ඩාර ඒකනායක

7/4, කොහොඹන්කුලම, වන්නිකුඩාවැව, ගල්ගමුව

0771967831

DAE-8876

එළවළු, පළතුරු

කාටුවැව, මදවච්චිය, ජයබිම, අළුත්හේරත්ම, මොට්ටපෙත්තෑව.

News & Events

03
Jun2021
Division Mobile Service Information- Essential Service

Division Mobile Service Information- Essential Service

                                                    

22
Feb2021
73rd Independence Day Celebration

73rd Independence Day Celebration

73rd Independence Day Celebration      ...

Scroll To Top